Curs: 2

Els ensenyaments inicials del Cepa Sant Antoni van dirigits a persones adultes que no dominen les tècniques instrumentals bàsiques de lectura, escriptura i càlcul, ja sigui perquè mai no han estat escolaritzades o perquè ja fa molt de temps que han abandonat el sistema educatiu i necessiten una actualització.

El nivell I d'alfabetització treballa especialment la lectura, l'escriptura i el càlcul elemental sobre activitats quotidianes bàsiques.
Aquest nivell té per finalitat consolidar i reforçar els coneixements i tècniques instrumentals adquirits, així com ajudar a assolir els coneixements previs i les competències bàsiques per poder cursar la formació ocupacional i la contínua.
El nivell 2 té com a finalitat adquirir els coneixements i les competències necessaris per poder accedir amb èxit als estudis d´Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA).