La biblioteca ha d’estar orientada a la consulta, l’estudi i l’esplai de l’alumnat. També s’ha de trobar en condicions de proporcionar el material necessari perquè els professors hi puguin desenvolupar la seva feina amb facilitat.

Horari:

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
MATÍ    11-12h

Lucas

9-10h 

Raquel

 

  11-12h 

Vicente

 

16:55H-17:50H  Vicente Vicente Guillermo  Lucas  Raquel
 17:50-19:15   Neus   Neus  
 19:15-20:10H Josep Miquel   Raquel  

Normes de funcionament:

 1. S’ha de guardar silenci .
 2. S’ha de respectar l’estudi dels altres.
 3. S’ha de respectar el material de la Biblioteca.
 4. No es permet menjar, beure ni utilitzar mòbils.
 5. Els llibres, revistes i altres materials de consulta s’han de deixar al seu lloc una vegada utilitzats.
 6. No es pot treure cap llibre sense autorització de la Bibliotecària o de la coordinadora de biblioteca.
 7. S’han de deixar les cadires ben col·locades.
 8. En cas de dubte, l’alumnat s’ha d’adreçar al professor de guàrdia de biblioteca.

El professor de guàrdia de Biblioteca vetlarà pel compliment d’aquestes normes.

Préstec de llibres

 1. Queden excloses de préstec aquelles obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies, catàlegs, revistes, etc.

 2. El termini per retornar els préstecs és de 15 dies i prorrogables 15 dies més a petició de l’interessat/ada.

 3. Es pot fer reserva de llibres.

 4. L’usuari respondrà de la pèrdua o del deteriorament del material consultat.

L’incompliment d’aquestes normes podrà ser objecte de sanció.