La biblioteca ha d’estar orientada a la consulta, l’estudi i l’esplai de l’alumnat. També s’ha de trobar en condicions de proporcionar el material necessari perquè els professors hi puguin desenvolupar la seva feina amb facilitat.

Horari:

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
MATÍ     9-11h

Toni

10-12

Lluís

10-12h

Guillermo

16:55H-17:50H   Joan M Raquel    
  Cristina

18:15-19:15H

       
  Toni

19:15-20:15H

Raquel

19:15-20:10H

Sebas

17-19:30H

Sebas

17-19:30H

Toni

19:15-20:15H

20:40-21:40H   Guillermo      

Normes de funcionament:

 1. S’ha de guardar silenci .
 2. S’ha de respectar l’estudi dels altres.
 3. S’ha de respectar el material de la Biblioteca.
 4. No es permet menjar, beure ni utilitzar mòbils.
 5. Els llibres, revistes i altres materials de consulta s’han de deixar al seu lloc una vegada utilitzats.
 6. No es pot treure cap llibre sense autorització de la Bibliotecària o de la coordinadora de biblioteca.
 7. S’han de deixar les cadires ben col·locades.
 8. En cas de dubte, l’alumnat s’ha d’adreçar al professor de guàrdia de biblioteca.

El professor de guàrdia de Biblioteca vetlarà pel compliment d’aquestes normes.

Préstec de llibres

 1. Queden excloses de préstec aquelles obres de consulta com diccionaris, enciclopèdies, catàlegs, revistes, etc.

 2. El termini per retornar els préstecs és de 15 dies i prorrogables 15 dies més a petició de l’interessat/ada.

 3. Es pot fer reserva de llibres.

 4. L’usuari respondrà de la pèrdua o del deteriorament del material consultat.

L’incompliment d’aquestes normes podrà ser objecte de sanció.