Mètode de treball per a fer resums i esquemes.

1. Llegir tot el text de partença i tornar a llegir la introducció i la conclusió.

2. Extreure la idea principal general i la de cada paràgraf. (penseu en la tècnica del subratllat).

Elaborar la frase mestra mentalment (escriure­la a l’esborrany si cal)

3. Treballar sobre el text fent els subratllats, els encerclats i les fletxes convenients que destaquin

com estan connectades les idees del text. Cal guixar l’original.

4. Cal fer­se l’esquema del text. (podem fer­ho damunt del text mateix, si es pot)

5. Cal fer­se l’esquema del resum que podrà contenir apartats del text de partença agrupats i per

tant amb menys paràgrafs.

6. Què fem amb els exemples? Estem fent una síntesi i no un “collage”, per tant els exemples

hauran de ser agrupats en categories en molts casos. En d’altres caldrà establir una classificació

(per exemple quan se citen molts noms o xifres, quan hi ha taules…) No podem triar els exemples

que ens facin més gràcia i prou.

7. Redactarem els paràgrafs segons l’esquema previst vetllant per la importància relativa de

cadascun i connectant­los lògicament. Cada paràgraf conté una idea principal. Cada paràgraf

comença per la idea principal que desenvolupa.

8. Cal evitar usar les expressions pròpies de l’estil de l’autor del text de partença.

9. Cal evitar fer citacions del text de partença.

10. Cal escriure el text en la llengua actual.

11. En cap cas escriurem frases de l’ordre “l’autor diu”, “el text diu”… i semblants. L’exercici diu

clarament: feu el resum de … I per tant ja se sap que allò que escriurem és el resum d’un text de

partença. Escriure frases d’aquest tipus ens fa perdre espai per al contingut, que serà més pobre,

enfarfega el lector, crea problemes de sintaxi a l’hora d’usar l’estil indirecte…

12. Quan haurem escrit el nostre text “resum” caldrà repassar­lo per comprovar l’ortografia, les

“principals faltes de gramàtica” que solem fer, i tots aquells aspectes que faran que el producte

estigui “acabat”.

Leave a Comment